خدمات مالی و مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی شرکت ها

رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی

خدمات مالی و مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی شرکت ها

رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی

خدمات حسابداری – حسابرسی در شرکت خدمات مالی و مالیاتی:
– تهیه و تنظیم صورت های مالی ، قیمت تمام شده ،گردش موجودی و صورت جریان وجوه نقد

-آموزش نیروی حسابداری و حسابرسی به صورت خصوصی با پروژه های عملی

-اعزام مدیر مالی و پرسنل حسابداری و حسابرسی به صورت پاره وقت وتمام وقت

-اصلاح حساب

-ارائه گزارشات رسمی جهت ارائه به مراجع قضایی و سفارتخانه ها(فارسی – لاتین)

-انجام هر گونه پروژه مالی بعنوان مشاوره جهت تعیین استطاعت و صحت و سقم گزارشات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران به در خواست کمپانی های خارج از کشور

-استقرار سیستم بهای تمام شده و سیستم مالی و حسابداری در شرکت ها بصورت کاملا عملی و سیستماتیک همراه با ارائه آیین نامه مالی و چارت سازمانی

-انبارگردانی و پلاک کوبی دارایی های شرکت ارایه تراز سود و زیان

-حسابرسی مالی ،مالیاتی، ضمنی ، داخلی و عملیاتی

-ارایه راهکارهای مدیریتی جهت شفاف سازی برنامه مالی و تجاری شما

بایگانی
 • ۰
 • ۰

روش ثبت ونوشتن دفاتر روزنامه وکل
http://روش ثبت ونوشتن دفاتر روزنامه وکل ابتدا باید بتوانیم رویداد های مالی را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم و حسابهای بدهکار و بستانکار را از هم به خوبی تشخیص دهیم و بتوانیم اآنها را شناسایی کنیم.

طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی مکلفند تمامی دفاتر و اسناد و ضمائم آن را با رعایت اصول و ضوابط طبق قانون تجارت

مربوط به تنظیم دفاتر قانونی نگهداری نمایند و اظهارنامه مالیاتی خود را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تنظیم نمایند.(بخشنامه شماره

۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹/۱۲/۹۴جهت مطالعه )آیین نامه اجرایی نوع دفاتر و اسناد و روش های نگهداری مکانیزه  و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با

توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم

الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور افتصادی و دارایی می رسد.بخشنامه ذکر

شده برای موسساتی که سال مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۹۵ به بعد آغاز گردیده لازم الاجراست و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل تاریخ ذکر شده

می باشد مفاد آیین نامه قبلی لازم الاجراست.

به شکل اصولی یک دفتر روزنامه دارای مشخصات زیر می باشد:

دفتر روزنامه

ستون تاریخ-۱

۲-ستون شرح که در آن پس از اینکه رویداد مالی تجزیه و تحلیل شد حسابهای بدهکار و بستانکار را شناسایی می کنی

۳-پس از ستون شرح دو ستون دیگر یکی ستون بدهکار که مبلغ حساب بدهکار شده در آن ثبت می شود و ستون بستانکار که مبلغ حساب بستانکار را در آن ثبت می کنیم وجود دارد..

۴-قبل از ستون مبلغ بدهکار یک ستون باریک به نام عطف وجود دارد. در ستون عطف دفتر روذنامه جلوی هر حساب شماره صفحه آن حساب در دفتر کل

نوشته می شود و این به جهت سهولت کار در پیگیری ثبت اقلام دفتر روزنامه در دفتر کل می باشد.

 

 

 • ۰
 • ۰

مالیات اشخاص حقوقی خارجی
ماده ۱۰۷ : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­ نمایند به شرح زیرتعیین می شود­:

بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%) مجموع وجوهی می­باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات اشخاص خارجی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم به شرح زیر می باشد:
ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.
ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‏شود.
پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می باشند.
ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارگُنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.
ث- قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏ های بعدی آن.

حقوقی خارجی

- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

– بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

– در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند.تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.

 

 • ۰
 • ۰

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT چند سالی است . که به لیست مالیات های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده است .

( VAT ) یک مالیات عام است . که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشند اعمال میشود  VAT  مالیاتی است که از کل مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات دریافت میشود.
مالیات بر ارزش افزوده رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود.

ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده  و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین می باشد.

به بیان ساده VAT  است که خریدار(به فروشنده) و فروشنده(به سازمان امور مالیاتی) در هنگام خریدو فروش کالا و خدمات باید  پرداخت نماید.

خدمات ارزش افزوده
قصر حساب نیکان. ۸۸۸۲۵۷۵۹

نحوه پرداخت مالیات:
نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بصورت خود اظهاری در اظهارنامه مالیاتی است. که توسط صاحبان کسب و کار و مشاغل باید پرداخت شود.

از مزایای VAT این است که در مورد مشاغلی که تحت پوشش مالیاتی قرارگرفتن انها دشوار است می تواند اجرا شود.و از فرار مالیاتی آنها جلوگیری نماید و درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی برای دولت افزایش می دهد.

نرخ مالیات:
VAT به همه کالاها و خدمات به جز ۱۷ نوع کالا و خدمات که در قانون ذکر شده است  تعلق میگیرد.

سیگار ۱۲ درصد و سوخت هواپیما ۲۰ درصد باید مالیات ارزش افزوده بپردازند. برای سایر کالاها و خدمات همان ۹ درصد( شامل ۶% مالیات و ۳% عوارض) می باشد.

در صورت عدم پرداخت یا اظهار آن در اظهار نامه مالیاتی، متخلفین ۷۵ درصد میزان مالیات ارزش افزوده را باید جریمه پرداخت کنند.

چند نوع مالیات بر ارزش افزوده در قانون مقرر شده است. ؟
در قانون سه نوع مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده است.:
۱)از نوع  مصرفی.
۲)از نوع درآمدی.
۳)از نوع تولیدی.

 • ۰
 • ۰

درنوشتن لایحه دفائیه چند نکته حائز اهمیت است:
مطالعه پرونده.
نت برداری از حساستربن موارد قید شده در پرونده.
اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده دربدو پرونده اواسط و اخران مطابقت شود درصورتی که وکیل متهم یا خوانده باشید عکس فوق عمل شود.
چنانچه شاهدی در پرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات آنها درطول جلسات.
چهار روز قبل از جلسه، کنترل نمودن اخطاریه ها ( این را بدین خاطر عرض میکنم که اگر نسخه ثانی اخطاریه طرف مقابل به دادگاه ارائه نشده بلافاصله از کلانتری مربوطه درخواست می شود که هرچه زودتر تا قبل از جلسه تقدیم دادگاه کند چون در غیر این صورت جلسه محکمه تجدید می شود.
خوانا نوشتن لایحه نویسی و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد.
استدلال محکمه پسند از موکل و استناد به مواد قانونی.
در مواردی که پرونده حقوقی است دقت کردن از خواسته خواهان با ابطال نمودن هزینه دادرسی چون در بعضی از موارد عدم دقت در چنین مواردی که هزینه کامل باطل نشده باعث تجدید جلسه می شود و این امر باعث اطاله دادرسی می شود.
درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی: قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه میبایست منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشند چون دیده شده برخی وکلا در بعضی از جلسات قبل از اتمام جلسه ” محکمه رو ترک می کنند و اظهار میدارند که بعدا میام امضا میکنم که این چنین حرکاتی برای یک وکیل ، آینده وزینی نخواهد داشت اگر اصل را بر این بگذاریم که وکلای عزیز تداخل جلسات دارند باید قبل از جلسات برنامه ریزی کنند که درجلسه مهمتر حضور فیزیکی داشته باشند و در دیگر جلسه لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه کنند.
ضمنا در مورد چک، چنانچه خواستید حقوقی دعوی مطرح کنید باید دادخواست تکمیل کرده با استناد به قانون تجارت و ایین دادرسی مدنی مطالبه مبلغ چک خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله خویش را به دادگاه عمومی ارائه نمایید و چنانچه کیفری اقدام کردید البته با شرایط خاص خود که لازم است قانون صدور چک را دقیق مطالعه نموده و شکایت خود را به دادسرا ارائه نمایید.ضمنا چنانچه اداره متبوع شما دولتی یا عمومی می باشد با استناد به ماده ۱۳۲قانون بودجه سال ۱۳۹۰صرفا تاپایان امسال از پرداخت هزینه های دادرسی در تمامی مراحل معاف هستید.
 تشکیل پرونده مالیاتی
پرونده مالیاتی به موجب قوانین تجارت ،هر شخصیت حقوقی ( شرکت ) باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید.

تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از تاسیس و ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه و مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد.

تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند همچنین شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد در پایان سال مالی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دارایی
۱-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت ).
۲-اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات).
۳-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت.
۴-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.
۵-گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی.
۶-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت.
۷-فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت.
۸-وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
۹-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت.

 

 

 • ۰
 • ۰

مالیات بر ارث چیست و چگونه محاسبه میشود؟
یکی از مسایل حقوقی که همه آحاد جامعه با آن برخورد می‌کنند، قانون مالیات بر ارث است، قانونی که سهم قانونی ورثه را پس از مرگ فردی که از خود ارثی بر جای گذاشته را مشخص می‌کند.در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

بدین ترتیب پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک لازم برای درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف می باشد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می گردد.
پس از تکمیل اظهارنامه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول متوفی به نرخ روز توسط ماموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شوند و کلیه بدهی های متوفی مانند وام ها، مهریه و غیره از آن کسر می شود. پس از آن با به سهم الارث هر یک از وراث مالیات بر ارث به نسبت محاسبه می شود.
این نرخ ها طبق ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وراث طبقه اول تا مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال معادل ۵ درصد، تا مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۱۵ درصد، تا مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۳۵ درصد می باشد.

 وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

الف)وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
ب)وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
ج)وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها
اگر در هر طبقه ای حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد سبب می شود دیگر طبقات به اصطلاح از حیث ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد

 • ۰
 • ۰

مشاوران مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور. و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی می کند.
امور مالی در سازمانها و موسسات و شرکتها از حساسیت بالایی برخوردار است. و نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی و مالیاتی از مواردی است که بسیار اهمیت داشته و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی جز جدایی ناپذیر امور مالی می باشد.

وظایف مشاوره مالیاتی
۱*مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاترقانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر.
۲*مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.
۳*مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی.
۴*مشاوره مالیاتی در رابطه با معافیتهای مالیاتی قانونی.
۵*مشاوره تخصصی به شرکتهای خارج از مرز و شعب شرکتهای خارجی در ایران.
۶*مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب.
۷*مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی.
۸*مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص.
۹*مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی.
۱۰*تحلیل سیستمهای مالی وگردش امورجاری وروزانه.
۱۱*ارائه پیشنهاد جهت برطرف کردن امور و استاندارد سازی سیستم مالی ومالیاتی.
۱۲*ارائه پیشنهاد درخصوص نرم افزار مناسب جهت سیستم مالی ومالیاتیو
۱۳*انجام امورمربوط به ثبت نام ارزش افزوده ، معاملات فصلی ماده ۱۶۹وگزارشات فصلی آنها..

نکات ریز مالیاتی در بخش های تحریر دفاتر قانونی ، جمع کردن اسناد حسابداری و صورت معاملات فصلی و … آشنا می شوند.این امر باعث می شود که بتوانند سیستم مالی خود را بگونه ای کدینگ کنند که به راحتی این مشائل را حل و فصل نمایند.


 • ۰
 • ۰

اظهار نامه مالیاتی در روش خود اظهاری، باید اشخاص حقیقی یا حقوقی، میزان مالیات خود را بدون دخالت ممیزین و کارشناسان مالیاتی، به صورت واضح بیان کنند.و هیچ گونه شک و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی مدارک ارسالی توسط شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان از صحت مدارک ارسالی،و عدم تخلف از قوانین، مالیات اعلام شده را پذیرفته.و به همان مقدار، پرداخت مالیات برای شخص منظور می گردد. شرکت هایی که به مدت ۳ سال اظهارنامه مالیاتی آن ها از طرف سازمان امور مالیاتی قابل قبول باشد.و نسبت به مالیات خود اعتراضی نداشته باشند، مشمول ۵ درصد جایزه خوش حسابی برای مالیات های پرداختی ۳ ساله شان می شوند.

۲-پرداخت مالیات به صورت علی الرأس:
زمانی که اظهارنامه مالیاتی به صورت صحیح اعلام نشود.و خطایی در تکمیل آن خواه عمدا/سهوا رخ دهد. یعنی پس از تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات، ناصحیح بودن آن تشخیص داده شود.در اینصورت درستی اظهارنامه توسط ممیز رد شده.دفاتر شرکت را اگر ارائه شده باشد رد می کند. محاسبه میزان مالیات آن شرکت به صورت خود جوش انجام می گیرد. که به آن علی الرأس گفته می شود.

سه دلیل برای علی الرأس شدن اظهارنامه:
پرداخت مالیات در صورتی به حالت علی الرأس محاسبه خواهد شد که یک/چند مورد ذیل در تکمیل اظهارنامه اتفاق افتاده باشد:
۱-حساب سود و زیان و تراز نامه در آن وجود نداشته باشد.
۲-مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز ارائه نشود.
۳-مدارک داده شده از نظر اداره ی مالیاتی غیرقابل رسیدگی باشد. به این معنی که دفاتر مورد قبول باشد.اما هزینه های دفاتر مورد قبول واقع نگردد.

الیات علی الراس چیست؟
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی باشد.

مودیان مالیاتی از نظر صحت عمل و الزام به تکلیف قانونی به طبقات زیر تقسیم میشوند:
مودیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نمی نمایند
مودیانی که هر ساله اظهارنامه غیر واقعی تسلیم ولی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مالیاتی خودداری می کنند.باید توجه داشت که تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) بدون وجود دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد.
مودیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی از ابزار فروش و درآمد واقعی خودداری می نمایند (کتمان درآمد).
مودیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان دادن زیان تسلیم حوزه امور مالیاتی می نمایند.
مودیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی دفاتر آنها به دلایل جزئی در آیین نامه تحریر دفاتر مردود شده است.
 

 • ۰
 • ۰

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی در کشور ایران دریافت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت خوداظهاری و علی الراس انجام می شود. جهت تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در کشور ایران ، اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست فرم اظهارنامه را که شامل ۲۶ جدول(۱-پرداخت های مربوط به اظهارنامه/۲-  اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری /۳-اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل/۴-فهرست دفاتر رسمی ثبت شده/۵-جزییات پذیرش بورس سهام/۶-درآمدهایی که مالیات آنها قبلاً به صورت مقطوع پرداخت شده است/۷- درآمدهای معاف/۸-استهلاک زیان سنواتی/و….). است با دقت و به صورت کامل پر کنند.


کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند.


جهت تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تکمیل دقیق و کامل اظهارنامه ی مالیاتی الکترونیکی اقدام و از انباشته شدن مالیات و عدم پرداخت به موقع آن جلوگیری نمایند.

 • ۰
 • ۰

چه کسانی موظف به تنظیم اظهارنامه‌ مالیاتی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نامبرده در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی هستند.


تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند

اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران اقامت دارند و داخل یا خارج از کشور دارای ستند

اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد و فعالیت آنها از طریق ایران می باشد

تمامی اشخاص غیرایرانی فعال در ایران که از طرق مختلف مثل: ارائه تعلیمات، واگذاری امتیازات و غیره موفق به کسب درآمد شده اند، به نسبت در آمدهایی که در ایران کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند.

افرادی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیستند:

شهرداری

سازمان هایی که دولت بودجه ی آن ها را مشخص می کند

موسسات و وزارت خانه های دولتی

شرکت های تعاونی دانش آموزی، کارمندی، کشاورزی، کارگری، صیادی و عشایری